LEADER PROW 2014-2020

LEADER w perspektywie 2014-2020


OBSZAR KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO WSPARCIA

· LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar całego kraju z wyłączeniem

obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000

· Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min. 30 000 mieszkańców obszarów

wiejskich i max. 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich

· Jedna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy ustawy o

realizacji PROW oraz o RLKS


KTO BĘDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIA Z LGD ORAZ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.


TYPY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD:

· Konkurs grantowy;

· Konkurs dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

· Projekty własne LGD.


MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROW 2014-2020:

· Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł.

· Grantobiorcy – do 100 tys. zł.

· Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej,

tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

· Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł.

· Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł.

· Limit na operację własną – 50 tys. zł.

· Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł.

· Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.

· Intensywność pomocy wynosi do 100%.


PROJEKT GRANTOWY:

1. Projekt grantowy nie może dotyczyć zakresu: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

2. W projekcie grantowym nie wymaga się: prawa do dysponowania nieruchomością, biznesplanu

3. wysokość grantu planowanego do realizacji przez grantobiorcę nie będzie wyższa niż 50 tys. zł,

4. projekt grantowy obejmuje co najmniej 2 granty,

5. koszt całkowity grantu nie może być niższy niż 10 000 PLN,

6. Pomoc na projekt grantowy LGD może otrzymać jeżeli LGD zrealizowała projekt grantowy, na który otrzymała pomoc uprzednio.


NIE MOŻNA FINANSOWAĆ OPERACJI KTÓRE DOTYCZĄ:

a) świadczenia usług rolniczych,

b) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,

c) prowadzenia działalności, która ze względu na swoja skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy;

d) organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone tej samej tematyce w całości lub w części,

e) promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług,

f) zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy.


WYSOKOŚĆ POMOCY:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) 63,63 w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

c) 80% w przypadku pozostałych operacji

Wysokość poziomów może zostać zwiększona o 20% pod warunkiem, że operacja spełnia mierzalne kryteria określone w LSR premiujące w szczególności operacje realizujące interes wspólny lub zakładające publiczny dostęp do efektów realizacji operacji.HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 2017 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lutego 2017 10:59

Informowanie mieszkańców obszaru LGD Chata Kociewia

Działanie

Wskaźnik produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota PLN

                      Uzasadnienie

Imprezy kulturalno–społeczne

Liczba imprez

1

Śr.liczba zaproszonych osób

200

II-III

10 000

> delegacje, prezenter

Organizacja imprezy promującej LGD – Kociewskie Śpiewogry

Liczba imprez

1

Śr.liczba zaproszonych osób

1000 (w tym elektr.)

III

40 000

> nagrody, koszulki, catering, scena, prowadzący zespoły muzyczne, gwiazda wieczoru, ochrona, toalety, zaplecze medyczne

Uczestnictwo w przedsięwzięciach wojewódzkich.

Liczba przedsięwzięć

1

Śr.liczba zaproszonych osób

100

II-III

5 000

> delegacje, wyposażenie stoiska, twórca lokalny, gadżety

Biuletyn Informacyjny

Liczba wydań Biuletynów

4

Śr. nakład emisji Biuletynu

1000

I-IV

8000

> do 12 stron (format A4) kolorowy, papier kreda błysk 170 g

Newsletter

Liczba wydań

4

Śr. liczba odbiorców

600

I-IV

1000

> opłata zależna od ilości wysłanych e-maili (za wielkość bazy przetrzymywanej w systemie)

Bieżący kontakt z mediami

Liczba notatek przekazanych prasie

4

Liczba wykorzystanych notatek

3

I-IV

1600

> gazeta lokalna, np.: Powiat Starogardzki, Kościerski

Cykl artykułów promujących LGD w prasie w powiatach starogardzkim i kościerskim

Liczba artykułów sponsorowanych

5

Średni nakład prasy

4000

I-IV

2000

> gazeta lokalna, np.: Powiat Starogardzki, Kościerski

Audycje promujące LGD

Liczba audycji

1

Śr. częstotliwość nadawania

20

I-IV

4000

> radio regionalne  > nagranie, audycja 30 s

Publikacje

Liczba wydawnictw

1

Śr. nakład publikacji

500

IV

20 000

 > wydruk publikacji, zdjęcia, grafik,

Konkursy

Liczba konkursów

1

Liczba nagrodzonych

5

I-IV

500

nagrody

Materiały promocyjne

Liczba kompletów mat. promocyjnych

2

Średnia liczba materiałów promocyjnych

200

III-IV

8000

> gadżety promocyjne m. in.:      parasole, breloki                                                          > materiały promocyjne (notes, długopis, ołówek)

Komunikacja służąca tworzeniu wniosków o dofinansowanie i lepszej realizacji operacji

Działanie

Wskaźnik produktu

Produkt

Wskaźnik rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Ogłoszenia w prasie o naborach

Liczba ogłoszeń w prasie dot. naborów

5

Średni nakład gazety

4000

I-IV

4000

> gazeta lokalna

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Liczba spotkań inform. dla wnioskodawców

25

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

250

I-IV

5000

Delegacje, papier, tusze do drukarki,                                                           wynajem Sali, własny sprzęt do drukowania, zestaw multimedialny we własnym zakresie

Spotkania dla beneficjentów realizujących projekty

Liczba spotkań informacyjnych dla beneficjentów

5

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

50

I-IV

1500

delegacje, materiały szkoleniowe, gadżet

Plakaty dotyczące naborów

Liczba planowanych akcji plakatowych

5

Średnia liczba plakatów w akcji

200

IV

2000

> format A3, kolor błysk

Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów.

Liczba ogłoszeń:          w internecie

5

Licznik odsłon strony

300 tys.

I-IV

0

przez sms

5

Śr. Liczba wysłanych sms

300

III-IV

0

w radio

5

Śr. częstotliwość audycji

20

I-IV

4000

> radio regionalne (Radio Głos Pelplin)                                                                 > audycja 20 s

Strona Internetowa

Liczba stron Internet.

1

Liczba odsłon

I-IV

1200

> po 100 zł/miesiąc za prowadzenie strony

Baza adresowa mieszkańców

Liczba planowanych baz adresowych

1

Liczba osób znajdujących się w bazie

250

I-IV

0

Komunikacja i promocja prowadzona na rzecz skutecznej realizacji działania LEADER

Działania

Wskaźnik

produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Walne Zebrania Członków

Liczba Walnych Zebrań Członków

2

Śr. Liczba uczestników Walnych Zebrań  

40

I-IV

6000

delegacje, wynajem sali                                                    zaproszenia i znaczki                    art. spożywcze, catering                                         materiały biurowe      

Materiały promocyjne i informacyjne dla członków LGD

Liczba typów materiałów

2

Śr. Liczba materiałów przypadająca na jeden typ

100

III-IV

5000

> materiały promocyjne np. breloczek, kalendarz, kubek, notes,                

Szkolenia i spotkania integracyjne dla członków LGD

Liczba szkoleń i spotkań integracyjnych

1

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

30

II-III

10 000

 sala,  catering                                    delegacje,  nocleg 

Kontakt z GUPAMI DEFAWORYZOWANYMI

Działania

Wskaźnik

produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Stoiska z inf. o ofercie LGD na targach pracy

Liczba targów pracy

1

Śr. Liczba uczestników targów

1000

I-II

5000

Plakaty, wyposażenie stoiska           

Organizacja wyjazdu studyjnego

Liczba wyjazdów

1

Liczba uczestników

15

I-IV

10 000

autokar, bilety wstępu                               catering, noclegi                    ubezpieczenie                    

  PLAN KOMUNIKACJI - aktualizacja 31.01.2017

  PLAN KOMUNIKACJI - aktualizacja 30.11.2016

 
PLAN KOMUNIKACJI PDF Drukuj Email
piątek, 26 sierpnia 2016 09:38

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI                                                                                         (§ 5 UST.1 NR 27 UMOWY NR 00004-6933-UM1110002/15) - LGD Chata Kociewia.
Działanie  Wskaźnik produktu  Liczba produktów 2016 Wskaźnik rezultatu  Liczba rezultatów 2016 Termin realizacji (kwartał) Kwota PLN
Informowanie mieszkańców obszaru LGD Chata Kociewia    
Konferencje  Liczba konferencji  1 Śr. liczba zaproszeń  70 III 10000
Biuletyn Informacyjny  Liczba wydań Biuletynów  2 Śr. nakład emisji Biuletynu  1000 III-IV 3600
Newsletter  Liczba wydań  2 Śr. liczba odbiorców  600 IV 500
Bieżący kontakt z mediami  Liczba notatek przekazanych prasie  3 Liczba wykorzystanych notatek  3 III-IV 900
Cykl artykułów promujących LGD w prasie w powiatach starogardzkim i kościerskim  Liczba artykułów sponsorowanych  5 Średni nakład prasy  20000 III-IV 1900
Audycje promujące LGD  Liczba audycji  1 Śr. częstotliwość nadawania  20 IV 3000
Materiały promocyjne  Liczba kompletów mat. promocyjnych  3 Średnia liczba materiałów promocyjnych  300 III-IV 1800
Komunikacja służąca tworzeniu wniosków o dofinansowanie i lepszej realizacji operacji  
Ogłoszenia w prasie o naborach.  Liczba ogłoszeń w prasie dot. naborów  3 Średni nakład gazety  12000 III-IV 2100
Spotkania informacyjne dla wnioskodawców  Liczba spotkań inform. dla wnioskodawców  14 Liczba zaproszonych uczestników spotkań  168 III-IV 1400
Szkolenia i warsztaty z działania LEADER dla osób, zajmujących się zakład. przedsiębiorstw  Liczba spotkań informacyjnych  2 Liczba zaproszonych uczestników spotkań  40 III-IV 2500
Poradnik dla beneficjentów  Liczba wydawnictw  1 Nakład poradników  300 III 3000
Plakaty dotyczące naborów  Liczba planowanych akcji plakatowych  3 Średnia liczba plakatów w akcji  600 III-IV 1000
Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów.  Liczba ogłoszeń:          w internecie 3 Licznik odsłon strony  300 tys. III-IV 0
przez sms  3 Śr. Liczba wysłanych sms 900 III-IV 0
w radio  1 Śr. częstotliwość audycji 20 III 2500
Strona Internetowa  Liczba stron Internet.  1 Liczba odsłon   II-IV 600
Baza adresowa mieszkańców  Liczba planowanych baz adresowych  2 Liczba osób znajdujących się w bazie 500 III-IV 0
Komunikacja i promocja prowadzona na rzecz skutecznej realizacji działania LEADER   
Walne Zebrania Członków  Liczba Walnych Zebrań Członków 2 Śr. Liczba uczestników Walnych Zebrań    80 II-IV 3000
Materiały promocyjne i informacyjne dla członków LGD Liczba typów materiałów 2 Śr. Liczba materiałów przypadająca na jeden typ 200 III-IV 2000
Kontakt z GUPAMI DEFAWORYZOWANYMI      
Organizacja spotkań dla osób po 50 roku życia Liczba spotkań 1 Średnia liczba uczestników 40 IV 1700
Organizacja szkoleń z przedsiębiorczości Liczba szkoleń  2 Średnia liczba uczestników 40 III-IV 10000
Pisanie biznes planów Liczba biznes planów 20 Liczba  wniosków z biznesplanem 20 III-IV 60000