opis_strony2
LEADER PROW 2014-2020

LEADER w perspektywie 2014-2020


OBSZAR KWALIFIKUJĄCY SIĄ DO WSPARCIA

¡ LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar całego kraju z wyłączeniem

obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000

¡ Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min. 30 000 mieszkańców obszarów

wiejskich i max. 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich

¡ Jedna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowośÄ‡ prawną i działające w oparciu o przepisy ustawy o

realizacji PROW oraz o RLKS


KTO BĄDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĄ O DOFINANSOWANIA Z LGD ORAZ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolnośÄ‡ prawną.

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.


TYPY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD:

¡ Konkurs grantowy;

¡ Konkurs dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

¡ Projekty własne LGD.


MAKSYMALNA WYSOKOŚÄ† DOFINANSOWANIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROW 2014-2020:

¡ Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł.

¡ Grantobiorcy – do 100 tys. zł.

¡ Limit na operacje – 105 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej,

tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

¡ Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł.

¡ Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 50 500 tys. zł.

¡ Limit na operację własną – 50 tys. zł.

¡ Całkowita wartośÄ‡ operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł.

¡ Całkowita wartośÄ‡ grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.

¡ IntensywnośÄ‡ pomocy wynosi do 100%.


PROJEKT GRANTOWY:

1. Projekt grantowy nie może dotyczyć zakresu: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

2. W projekcie grantowym nie wymaga się: prawa do dysponowania nieruchomością, biznesplanu

3. wysokośÄ‡ grantu planowanego do realizacji przez grantobiorcę nie będzie wyższa niż 50 tys. zł,

4. projekt grantowy obejmuje co najmniej 2 granty,

5. koszt całkowity grantu nie może być niższy niż 10 000 PLN,

6. Pomoc na projekt grantowy LGD może otrzymać jeżeli LGD zrealizowała projekt grantowy, na który otrzymała pomoc uprzednio.


NIE MOŻNA FINANSOWAĆ OPERACJI KTÓRE DOTYCZĄ:

a) świadczenia usług rolniczych,

b) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,

c) prowadzenia działalności, która ze względu na swoja skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy;

d) organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone tej samej tematyce w całości lub w części,

e) promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług,

f) zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy.


WYSOKOŚÄ† POMOCY:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) nie wyższy niż 63,63 w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

c) 80% w przypadku pozostałych operacji

WysokośÄ‡ poziomów może zostać zwiększona o 20% pod warunkiem, że operacja spełnia mierzalne kryteria określone w LSR premiujące w szczególności operacje realizujące interes wspólny lub zakładające publiczny dostęp do efektów realizacji operacji.