opis_strony2
Nabór 10/2017 PDF Drukuj Email
niedziela, 10 września 2017 21:37

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 25.09.2017 r. - 20.10.2017  r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach


Przedsięwzięcia 3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW.


Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Ogłoszenie o naborze wniosku

  Załącznik nr 1 Stan realizacji wskaźników w LGD "Chata Kociewia" stan na 08.08.2017 r.  

  Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

  Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

  Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju        Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM


Formularz umowy o przyznaniu pomocy

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz


Formularz wniosku o płatność

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz


Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

Kryteria wyboru projektów.pdf

Procedura wyboru wniosków.pdf


Informujemy, że z dniem 2 września 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o RLKS

  Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020