opis_strony2
Nabór 8/2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 10 listopada 2016 06:00

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r.

będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 2.1.1: Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii)

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,

promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Ogłoszenie_o_naborze_wniosku_8_2016.pdf

  Załącznik_nr_1_do_8_2016 - Informacja_o_stopniu_realizacji_wskaźników.pdf

  Załącznik_nr_2_do_8_2016 - Kryteria_wyboru_operacji.pdf

  Załącznik_nr_3_do_8_2016 - Lista_wymaganych_dokumentów.pdf

  Załącznik_nr_4_- Oświadczenie_Wnioskodawcy_o_spełnieniu_warunków_przyznania_pomocy_

określonych_w_Programie_Rozwoju_Obszarw_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Wniosek i biznesplan dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych

za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz


Formularz wniosku o płatność

Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz


  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

  Kryteria wyboru projektów.pdf

  Procedura wyboru wniosków.pdf