opis_strony2
INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PDF Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 20:56
zarzadzanie

 

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
PW/1/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania zamiaru realizacji operacji własnej:

19.11. 2019 r. – 19.12.2019 r.

baner_prow_2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

data publikacji: 19 listopada 2019


Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

Zamiar realizacji operacji własnej (formularz zgłoszeniowy) należy złożyć pisemnie, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura tj. od do .

 

Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Wysokość środków na realizację operacji własnej:

50  000 złotych.

 

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:

1. Zgłoszenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji tj.:

a) podmiotami, które mogą się ubiegać o przyznanie pomocy są: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządową, osoby fizyczne,

b) podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy jest:

- osobą fizyczną, która: posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub

- osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR, lub

- jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.


Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Wszystkie dokumenty związane z realizacją operacji własnej znajdują się w Biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl.

 

Dokumentacja zawiera:
* Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”,
* załączniki do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

 

Załączniki:

 1.    Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej - otwórz

 2.    Informacja o stopniu realizacji wskaźników - otwórz

 3.    Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie
jest warunkiem wyboru operacji - otwórz

 4.    Wykaz dokumentów pozwalających na potwierdzenie, że wnioskodawca zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia - otwórz

5. Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej - otwórz