opis_strony2
Przedsięwzięcie 3.2.1 Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW 2019 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 08:31

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 10 kwietnia - 30 kwietnia - otwórz


10 czerwca 2019 r.


Posiedzenia Rady LGD:  ocena wniosków pod kątem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

                                      oraz kryteriami wyboru operacji,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"         

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia

                 Lista obecności z posiedzenia Rady

                 Deklaracje bezstronności

                 Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

                 Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie   kwoty wsparcia

                 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania