opis_strony2
Zapraszamy na Walne Zebrania Członków PDF Drukuj Email
środa, 28 marca 2018 09:02

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia- WYBORCZE, które odbędzie się dnia 19 kwietnia br.  tj. czwartek o godz. 12:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Płaczewo.

Proponowany porządek obrad:

1.       Powitanie zebranych i otwarcie XXX Walnego Zebrania Członków

2.       Wybór Przewodniczącego Obrad

3.       Stwierdzenie prawomocności obrad

4.       Przyjęcie porządku obrad

5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków z dnia 2017-06-12

6.       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań w roku 2017

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2017

8.       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017

9.       Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej LGD „Chata Kociewia”

10.   Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017

11.   Przedstawienie planu zadań i planu finansowego na rok 2018

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań i planu finansowego na rok 2018

13.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej

                       - Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

                       - Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej

                        - Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej

14.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej podczas kadencji 2014-2018

15. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-202

16. Wybór Nowych Władz Stowarzyszenia-Komisja Rewizyjna

                       - Przedstawienie Listy kandydatów

                       - Rozdanie podlist wyborczych

                       - Głosowanie

                       - Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną

                       - Podjęcie uchwały o przyjęciu składu Komisji Rewizyjnej

                       - Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej- Wybór Przewodniczącego i

                       Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

17.   Sprawozdanie z działalności Zarządu podczas kadencji 2014-2018

18.   Wybór Nowych Władz Stowarzyszenia – Zarząd

                       -  Przedstawienie Listy kandydatów

                       - Rozdanie podlist wyborczych

                       - Głosowanie

                       - Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną

                       - Podjęcie uchwały o przyjęciu składu Zarządu

                       - Ukonstytuowanie się Zarządu- Wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

19.       Wolne wnioski i zakończenie XXXI Walnego Zebrania Członków.
DOKUMENTY DO POBRANIA:                                         

  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Procedura wyborcza do władz stowarzyszenia

  Oświadczenie Kandydata do Władz Stowarzyszenia

  Pełnomocnictwo Kandydata do Władz Stowarzyszenia - grupy nieformalne

  Pełnomocnictwo Kandydata do Władz Stowarzyszenia - organizacje społeczne

  Pełnomocnictwo Kandydata do Władz Stowarzyszenia - os. publiczna

  Pełnomocnictwo Kandydata do Władz Stowarzyszenia - osoba prawna/firma

STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

Z uwagi na wysoką ważność Walnego Zebrania Członków bardzo prosimy o niezawodne przybycie, (w przypadku podejmowania uchwał w sprawie wyboru Władz Stwowarzyszenia wymagana jest  bezwzględna większość w obecności nie mniej niż ½ Walnego Zebrania Członków).


W związku z kończącą się kadencją Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej informujemy iż zgodnie z zapisami § 15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenie niezbędne jest przeprowadzenie wyborów do Władz Stowarzyszenia tj. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie pełnomocnictwa kandydata do Władz Stowarzyszenia wg. poniższych procedur:

1.     Podmioty wymienione w § 9 ust. 1 Statutu, będące członkiem stowarzyszenia mają wyłączne prawo rekomendowania i cofania rekomendacji kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.

2    Pełnomocnictwo należy składać na piśmie do dnia 13.04.2018 r. do godz. 13.00. Pełnomocnictwo składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową - decyduje data wpływu do biura, adres:

Stowarzyszenie LGD Chata Kociewia

ul. Rzeczna 18 Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gdański

3.    Pełnomocnictwo powinno zawierać:

a)      nazwę, dane adresowe podmiotu udzielającego pełnomocnictwa;

b)    imię i nazwisko osoby pełnomocnika, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia

c)      nazwę organu, do którego udziela się pełnomocnictwa danemu kandydatowi;

d)     oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez LGD oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

 e)      podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udzielającemu pełnomocnictwa oraz pieczęć nagłówkową.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć życiorys kandydata.